Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Wygląd
  #1  
Stary 01-27-2008, 15:56
kinior kinior jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Jan 2008
Posty: 25
Domyślnie "Akropol" Zbigniew Herbert

Dzień dobry! Poniżej moje tłumaczenie "Akropolu" Zbigniewa Herberta. Z niecierpliwością czekam na komentarze i oceny Pozdrawiam

Akropol
The Acropolis

Wysoko w górze - on! Wewnętrzny okrzyk w tonacji jasnej i prawie tryumfalnej.
High up there – it is! Internal shout in bright and almost exultant tone.
Droga była długa i zawiła, a szansa znikoma, że dotrę do celu.
The way was long and winding, and the chance that I will reach my destination – slim.
Trzeba było pokonać przeszkody, mury urzędów, zamknięte drzwi, korytarze i całą masę rozmienionych na drobne cerberów za biurkami, wahających się, czy przybić magiczną pieczęć, trzymających, plątających w palcach nitkę mojej przygody.
I had to overcome the obstacles, walls of offices, closed door, corridors and loads of clerks sidetracked into minor issues, hesitating whether to stamp a magic seal, holding, scrambling in their fingers the thread of my adventure.
A przecież można poprzestać na relacji innych, na świadectwach rzeczoznawców, można ostatecznie zgodzić się, że przedmiot naszych marzeń będzie zawsze poza zasięgiem wzroku i dotyku.
And after all, we may content ourselves to others’ accounts, to evidence of experts. We may finally agree that the subject of our dream will be always beyond our sight and reach.
Skąd więc ta przemożna wola konfrontacji, ta pasja pchająca do zbliżenia fizycznego, pożądanie, aby położyć ręce, zjednoczyć się cieleśnie, a potem oderwać się, odejść i unieść ze sobą - co? Obraz? Dreszcz?
So where is this irresistible want of confrontation from, this passion pushing to sexual intercourse, desire to lay one’s hands, unite physically, and then break away, leave and take – what? An image? A thrill?
Nigdy nie przestawałem wierzyć, że Akropol istnieje realnie i spotkanie twarzą w twarz nie było wcale konieczne dla umocnienia tej wiary.
I’ve never stopped believing that the Acropolis really exists and the face to face encounter wasn’t necessary to strengthen this faith.
Akropol był cudem rzeczywistym.
The Acropolis was an actual wonder.
Nie wodził zmysłów na pokuszenie, nie obiecywał, że będzie czymś więcej niż jest.
It did not lead senses into temptation, did not promise that it will be more than it is.
Spełniał się cały, był równy samemu sobie.
It fulfilled itself wholly, it was equal in itself.
Powtarzałem sobie tedy niezdarną formułę: on jest i ja jestem, a ogromna przestrzeń czasu, dzieląca daty naszych urodzin, kurczyła się, nikła.
Then, I repeated to myself a clumsy rule, it is and I am, and the vast space of time which separates the dates of our births was shrinking, fading away.
Byliśmy współcześni.
We were contemporary.
Do Aten dotarłem późnym popołudniem.
I reached Athens late in the afternoon.
Szukanie hotelu, złośliwości bagaży, pierwsze niepewne błądzenie po mieście. Searching for a hotel, spitefulness of the luggage, first hesitant wandering around the city.
Tracenie drogocennego czasu na pisanie kartek, picie kawy, oglądanie wystaw.
Wasting my precious time on writing pages, drinking coffee, watching exhibitions.
Zdałem sobie sprawę, że podświadomie przeciągam moment spotkania z Akropolem, jakbym usiłował przez to wzmocnić siłę doznania.
I realized that I unconsciously prolong the moment of encounter with the Acropolis, as if I attempted to enhance the power of sensation.
Była już noc.
The night fell.
Wokół wzgórza prawie pusto.
The surrounding of the hill was almost empty.
Jeśli dobrze przypominam sobie tę chwilę, zacząłem liczyć, po prostu liczyć kolumny - osiem, siedemnaście i znów osiem, siedemnaście, dokładnie tyle, ile rysowało się w zeszytach szkolnych.
If I am recalling this moment properly, I simply started to count the columns – eight, seventeen and then again eight, seventeen; just the same number that was drawn in the school notebooks.
Tak jakbym chciał ten nieoczekiwany spadek przyjąć chłodno i racjonalnie.
As if I attempted to accept this unexpected legacy in a dispassionate and rational way.
Wkrótce uświadomiłem sobie, że istnieją we mnie dwa Akropole: dzienny i nocny.
Soon I realized that there are two Acropolis existing in me: the Acropolis of the night and the Acropolis of the day.
Pierwszy był analityczny, z głową w przewodniku.
The first one was analytical, with a head in a guidebook.
Sprawdzanie planu, badanie struktury całości, dotykanie kamieni, wyobrażanie sobie tego, co zginęło - trochę jak studium anatomii wykopaliskowego zwierza.
Analyzing the plan, examining the whole structure, touching stones, imagining this what is lost, similarly to studying excavation animal anatomy.
Pierwsze próby oswojenia się i wyrobienia sobie osobistego stosunku do zabytku.
First attempts to accustom myself and form a personal attitude to the monument.
Wybrałem "dla siebie" Propyleje i Partenon dla ich rozmachu, masy i porządku. I chose „for myself” the Propylaea and the Parthenon because of their largeness, mass and order.
Świątynia Nike była zbyt filigranowa, aby odczuć jej kamienną materialność, sprawiała na mnie wrażenie udanej kopii, dobrego wypracowania na tematy klasyczne.
The Temple of Athena Nike was too dainty to sense its stone presence, it made an impression of a well done copy, a good essay on a classical subject.
Najtrudniej było mi znaleźć porozumienie z Erechtejonem.
The most difficult was to reach an agreement with the Erechtheus.
Portyk kariatyd szpeciły metalowe rury podpór, odbierające budowli sens i zamierzoną lekkość.
The caryatid portico was disfigured by the metal pipes of abutment, depriving the structure of its sense and intended gentleness.
Same kariatydy, okaleczone i odarte z wdzięku, zatrzymane były jakby w połowie drogi między kształtem ludzkim a kolumną.
Caryatids themselves were mutilated and deprived of their charm, as if stopped halfway, between a human shape and a column.
Nad ciemną sadzawką starych ateńskich kultów ta jońska świątynia zdaje się mówić o niemożności połączenia dawnej wiary z nowym wyrazem architektonicznym.
This ionic temple, standing over a dark pond of old, Athenian worships, seems to speak about the impossibility of connecting the old faith and new architectural expression.
Drugi Akropol - nocny, zapalony na niebie, oddający się spojrzeniu jako całość. The second Acropolis – at night, lighted in the sky, was surrendering itself to the glance as a whole.
Siadywałem na Wzgórzu Muz, tuż koło pomnika Filopapposa.
I used to sit on the Hill of the Muses, right next to the Philopappos Monument.
Z dołu, z ubogiej dzielnicy Plaka, dochodził gwar banalny i codzienny.
Trivial, everyday noise was coming from the poor Placa District below.
Białe domy jarzyły się wapnem w ciemności.
White houses gleamed with lime in the darkness.
W powietrzu unosiła się woń baraniny, oliwy i czosnku.
The fragrance of mutton, olive and garlic wafted in the air.
Akropol w wieńcu cebulowych zapachów.
The Acropolis in a wreath of onion smells.
Na lewo, wśród drzew, odbywało się co wieczór widowisko Son et Lumiere.
A show Son et Lumiere took place every evening among the trees on the left.
Chóry Sofoklesa płakały na przemian po francusku i po angielsku.
The choirs of Sophocles cried alternately in French and English.
Światło wydobywało z nocy fragmenty świętego wzgórza.
Light illuminated parts of the holy hill in the darkness.
Rzucany z reflektorów czerwony blask imitował pożary.
Red light from the floodlights imitated blazes.
Akropol był dla mnie wtedy rzeźbą; nie zespołem architektury, ale właśnie rzeźbą.
The Acropolis was then for me a sculpture, not an architectural monument, but just a sculpture.
Zrujnowana kolumnada południowa Partenonu, ścięte nisko pnie kolumn wywoływały skurcz serca.
The ruined south colonnade of the Parthenon, low truncated columns caused a heart contraction.
Kamienie walczyły z nacierającą pustką.
Stones fought against charging void.
Odpowiedź z Cytowaniem
  #2  
Stary 01-27-2008, 17:37
KatarzynaK KatarzynaK jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Jan 2008
Posty: 26
Smile Ocena

bardzo mi się podoba, zmieniłabym tylko troszkę początek, tj. Wysoko w górze - on! Wewnętrzny okrzyk w tonacji jasnej i prawie tryumfalnej.
High up there – it is!(There it is) Internal zmieniłabym na inner, tłumaczenie baredzo wierne i robi wrażenie, pozdrawiam
Odpowiedź z Cytowaniem
  #3  
Stary 01-28-2008, 22:41
kfurman kfurman jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Jan 2008
Miejscowość: Rzeszów/ Lublin
Posty: 18
Domyślnie

witam

Kilka drobnych uwag:
Cytat:
i całą masę rozmienionych na drobne cerberów za biurkami,
Cytat:
and loads of clerks sidetracked into minor issues
yyy.. a czy przypadkiem nie jest to nawiązanie do mitologicznego cerbera? Problem jest tylko z liczbą mnogą od Cerberus - Cerberi?

Cytat:
przedmiot naszych marzeń
Cytat:
the subject of our dream
dreams

Cytat:
zacząłem liczyć, po prostu liczyć kolumny
Cytat:
I simply started to count the columns
brakło tego powtórzenia

Cytat:
dobrego wypracowania na tematy klasyczne.
Cytat:
a good essay on a classical subject.
znów pominięta liczba mnoga

Cytat:
Drugi Akropol - nocny, zapalony na niebie
Cytat:
The second Acropolis – at night
wcześniej został nazwany jako "the Acropolis of the night"

Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytowaniem
  #4  
Stary 01-29-2008, 19:50
dadak dadak jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Jan 2008
Posty: 17
Domyślnie

witam! kilka moich uwag:

[quote=kfurman;646]

yyy.. a czy przypadkiem nie jest to nawiązanie do mitologicznego cerbera? Problem jest tylko z liczbą mnogą od Cerberus - Cerberi?

tak, na pewno jest to nawiązanie do Cerbera i wydaje mi sie ze liczba mnoga będzie Cerberuses; Cerberi brzmi dziwnie, aczkolwiek mogę sie mylic.

faktycznie, pominięte liczby mnogie które zauważył kfurman lekko zmieniają znaczenie tekstu, więc wypadalłoby to poprawić.

początek tekstu:

"Wysoko w górze - on! Wewnętrzny okrzyk w tonacji jasnej i prawie tryumfalnej.
High up there – it is! Internal shout in bright and almost exultant tone."

lepiej brzmi: High up there - there he is!

poza tym, tekst dobrze się czyta i chyba to jest najważniejsze. Mało który czytelnik zajrzy i będzie porównywał oryginał z tłumaczeniem, więc te drobne rzeczy które zostały zauważone przez komentujących tak na prawdę są mało istotne
Odpowiedź z Cytowaniem
  #5  
Stary 01-29-2008, 20:13
anna banaczkowska anna banaczkowska jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Jan 2008
Posty: 25
Domyślnie

Witam,
zastanawiałam się nad paroma kwestiami:

"Spełniał się cały, był równy samemu sobie.
It fulfilled itself wholly, it was equal in itself."

equal to itself.. albo it was the equal of itself

"W powietrzu unosiła się woń baraniny, oliwy i czosnku.
The fragrance of mutton, olive and garlic wafted in the air."

The odor of mutton, aroma of olive and garlic wafted in the air

naprawde śweitnie przetłumaczone
Odpowiedź z Cytowaniem
  #6  
Stary 02-01-2008, 18:34
joannaj joannaj jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Feb 2008
Miejscowość: Autonomiczna Republika Świdnik
Posty: 37
Domyślnie

Witam,

uzycie "clerks" w tym kontekscie nie jest nieuzasadnione, ale chyba rzeczywiscie byloby lepiej zostawic te cerbery skoro tak jest w oryginale
Cytat:
Zamieszczony przez dadak Pokaż post
Cytat:
Zamieszczony przez kfurman Pokaż post

yyy.. a czy przypadkiem nie jest to nawiązanie do mitologicznego cerbera? Problem jest tylko z liczbą mnogą od Cerberus - Cerberi?
tak, na pewno jest to nawiązanie do Cerbera i wydaje mi sie ze liczba mnoga będzie Cerberuses; Cerberi brzmi dziwnie, aczkolwiek mogę sie mylic.
mozna utworzyc na oba sposoby, moim zdaniem w wierszu lepiej brzmu "Cerberi".

Pare moich propozycji..
Cytat:
Skąd więc ta przemożna wola konfrontacji, ta pasja pchająca do zbliżenia fizycznego, pożądanie, aby położyć ręce, zjednoczyć się cieleśnie, a potem oderwać się, odejść i unieść ze sobą - co? Obraz? Dreszcz?
So where is this irresistible want of confrontation from, this passion pushing to sexual intercourse, desire to lay one’s hands, unite physically, and then break away, leave and take – what? An image? A thrill?
napisalabym "take away"

Cytat:
Spełniał się cały, był równy samemu sobie.
It fulfilled itself wholly, it was equal in itself.
It fulfilled itself completely, it was equal to itself

Cytat:
Jeśli dobrze przypominam sobie tę chwilę, zacząłem liczyć, po prostu liczyć kolumny - osiem, siedemnaście i znów osiem, siedemnaście, dokładnie tyle, ile rysowało się w zeszytach szkolnych.
If I am recalling this moment properly, I simply started to count the columns – eight, seventeen and then again eight, seventeen; just the same number that was drawn in the school notebooks.
ewentualnie "the same number that we would draw in school notebooks"
Cytat:
Pierwszy był analityczny, z głową w przewodniku.
The first one was analytical, with a head in a guidebook.
...with my/the head buried in a guidebook

Cytat:
Akropol był dla mnie wtedy rzeźbą; nie zespołem architektury, ale właśnie rzeźbą.
The Acropolis was then for me a sculpture, not an architectural monument, but just a sculpture.
...was a sculpture for me then,..

Cytat:
A przecież można poprzestać na relacji innych, na świadectwach rzeczoznawców, można ostatecznie zgodzić się, że przedmiot naszych marzeń będzie zawsze poza zasięgiem wzroku i dotyku.
And after all, we may content ourselves to others’ accounts, to evidence of experts. We may finally agree that the subject of our dream will be always beyond our sight and reach.
podzial w przekladzie na 2 zdania chyba niepotrzebny

Cytat:
A przecież można poprzestać na relacji innych, na świadectwach rzeczoznawców, można ostatecznie zgodzić się, że przedmiot naszych marzeń będzie zawsze poza zasięgiem wzroku i dotyku.
And after all, we may content ourselves to others’ accounts, to evidence of experts. We may finally agree that the subject of our dream will be always beyond our sight and reach.
"will always be", ew. "will always remain"


Generalnie poza wymienionymi bledami w uzyciu liczby mnogiej/pojedynczej, podoba ma sie, szczegolnie początek
Odpowiedź z Cytowaniem
  #7  
Stary 02-01-2008, 21:01
kinior kinior jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Jan 2008
Posty: 25
Domyślnie

Dziękuję wszystkim komentującym za opinie i uwagi dotyczące mojego tłumaczenia. Były bardzo przydatne i wskazały kilka istotnych szczegółów, które pierwotnie umknęły mojej uwadze
Odpowiedź z Cytowaniem
Odpowiedz


Narzędzia wątku
Wygląd

Zasady pisania postów
Możesz wysyłać nowe wątki
Możesz wysyłać odpowiedzi
Możesz wysyłać załączniki
Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
EmotikonyWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Przejdź do forum
Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.