mLingua | Forum Tłumaczy

mLingua | Forum Tłumaczy (http://forum.mlingua.pl/index.php)
-   Języki słowiańskie (http://forum.mlingua.pl/forumdisplay.php?f=75)
-   -   [rosyjski] Klisze językowe w komunikacji ustnej (http://forum.mlingua.pl/showthread.php?t=31881)

inna2107 03-03-2014 14:39

[rosyjski] Klisze językowe w komunikacji ustnej
 
Речевые клише- это застывшие выражения, готовые обороты, изпользуемые в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контексте стандарта. Клише используют в деловой коммуникации, в научной литературе, в публицистике, а также в разных бытовых ситуациях. В данном разделе хотелось бы создать список самых популърных. Ниже примеры:

Mowa jest o tym, że…Речь идет о том, что...
Rzecz w tym, że…Дело в том, что...
Celem niniejszych rozważań jest…Целью данного анализа является...
Najlepiej jest, jak sądzę..Лучше всего, как я полагаю...
Kontynuując, chciałbym nawiązać…И далее, я хотел бы обратиться...
Generalnie biorąc…В целом...
Nie jest przypadkiem, że...Неслучайно, что...
Poświęćmy jeszcze nieco uwagi...Уделим еще некоторое внимание...
Należy stwierdzić, że...Следует,констатировать, что...
Problem wygląda tak oto...Проблема выглядит, следующим образом
Spróbujmy zasygnalizować sprawy najważniejsze...Попытаемся отметить самые важные вопросы
Z jednej strony... С одной стороны...
w tym przede wszystkim...в том числе прежде всего
A wreszcie...Да и...;К тому же...

Punkt szósty w poście "Przeczytaj, zanim zaczniesz rozmawiać w dziale języków słowiańskich":
Cytat:

6. Nie zakładaj wątków i nie dyskutuj w języku obcym.

ivona 03-09-2014 23:31

Myślę, że - думаю, что
Jestem pewien, że - я убеждён, что
Wydaje mi się - мне кажется, что
Prawdę mówiąc - по правде говоря; честно говоря
Zakładam, że - предполагаю, что ; полагаю, что
ku mojemu zaskoczeniu- к моему удивлению
Zgodnie z - согласно с
Dzięki czemu - благодаря чему

Nidekker 03-10-2014 10:51

urzędowe "клише":
по поручению - z upoważnienia
в установленном порядке - w trybie określonym w ...
в соответствии со статьей - zgodnie z art.

viktorh 03-10-2014 15:34

Одна из проблем, которую поднимает автор, касается - jednym z problemów o których mówi odnosi się...
В статье говорится о - w artykule mówi się o ...

inna2107 03-16-2014 20:44

Szacuje się, że... По предварительным оценкам...
Znamienne jest, że...Знаменательно, что...

Można to sprowadzić...Это можно свести...
Jedynie w tym przypadku, gdyby...Лишь в том случае, если...

To może utrudnić...Это может осложнить...
Najogólniej rzecz biorąc...Подходя в целом...

kasiarzynka44 03-17-2014 13:13

Позвольте представить Вам свою исследовательскую работу…

Предметом моего исследования является…

Цель моего выступления сегодня…
Я бы хотел представить Вам основные выводы моей выпускной квалификационной работы…

viktorh 03-17-2014 15:05

Автор подробно рассматривает - autor szczegółowo analizuje.
Автор обращает наше внимание на -autor zwraca naszą uwagę na.

Ciam 03-19-2014 23:05

po pierwsze..., po drugie... - во первых..., во вторых...
Принимая во внимание - biorąc pod uwagę

zuo89 03-20-2014 16:32

Możemy stwierdzić/założyć, że... Можно сделать заключение, что...
Należy zaznaczyć...Следует отметить…

inna2107 03-24-2014 11:27

Прошу обратить внимание...proszę zwrócić uwagę
Вы менъ не так поняли...Źle mnie Pan(-i) zrozumiał(-a)
Я не так выразился...Źle to ująłem

Благодарю Вас за внимание…Dziękuję Państwu za uwagę

Боюсь, я не могу ответить на Ваш вопрос...Obawiam się, iż nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na Pana(-i) pytanie
Мне кажется…Wydaje mi się...

Согласно…Zgodnie z...
Принимая во внимание то, что...Biorąc pod uwagę to, że..


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:01.

Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.