PDA

View Full Version : Annie Hall vol.2


muszynianka
06-07-2008, 14:16
A oto mój tekst, z tego co zdążyłam zauważyć już drugi taki sam na tym forum:) dla porównania zatem:)

Annie Hall

SCHOOLROOM
SALA LEKCYJNA

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
I remember the staff at our public
school. You know, we had a saying, uh,
that "Those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school. I must say-
Pamiętam nauczycieli w naszej szkole.
Wiesz mówiło się u nas, uhm,
że „Ci, którzy nie potrafią, uczą, a ci,
którzy nie mogą uczyć, uczą wf. A,
...uhm, aaa, a ci, co nie potrafili
nic robić, tak mi się wydaje, pracowali
w naszej szkole. Muszę to przyznać -


CUT TO:
CIĘCIE:

A female teacher standing in front of an old-fashioned schoolroom. The
blackboard behind her reads "Transportation Administration. The camera pans
her point of view: a group of young students sitting behind their desks. Alvy
as a child sits in a center desk wile all around him there is student activity;
there is note-passing, ruler-tapping, nose-picking, gumchewing.

Nauczycielka stoi w starodawnej sali lekcyjnej. Na tablicy napis: Zarządzanie Transportem. Kamera przesuwa się zgodnie z jej spojrzeniem: grupa młodych uczniów siedzi w ławkach. Alvy, jako dziecko, siedzi w środkowej ławce, a inni uczniowie wokół niego rozrabiają; podają sobie karteczki, strzelają z linijek, dłubią w nosie, żują gumę.


ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
I always felt my schoolmates were idiots.
Melvyn Greenglass, you know, fat little
face, and Henrietta Farrell, just Miss
Perfect all the time. And-and Ivan
Ackerman, always the wrong answer. Always

Od zawsze wiedziałem, że moi koledzy z klasy to idioci
Melvyn Greenglass, wiesz, ta mała, grubiutka
twarz, i Henrietta Farrell, po prostu Perfekcjonistka
w każdym calu. A – i Ivan
Ackerman, zawsze udzielał złej odpowiedzi. Zawsze.


Ivan stands up behind his desk.
Ivan stoi za jego ławką.

IVAN
Seven and three is nine.
Siedem i trzy to dziewięć.

Alvy hits his forehead with his hand. Another student glances over at him,
reacting.
Alvy uderza się ręką w czoło. Ktoś inny spogląda na niego, ze zdziwieniem.

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
Even then I knew they were just jerks.
Już wtedy wiedziałem, że to idioci.
(The camera moves back to the teacher,
who is glaring out at her students)
(Kamera znów przesuwa się na nauczycielkę,
która wpatruje się w uczniów)
In nineteen forty-two I had already dis-
Już w tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym, miałem dys-

As Alvy talks, the camera shows him move from his seat and kiss a young girl.
She jumps from her seat in disgust, rubbing her cheek, as Alvy moves back to
his seat.
W miarę jak Alvy mówi, kamera przesuwa się, pokazując go jak wstaje z miejsca i całuje koleżankę z klasy. Ona wstaje z krzesła z obrzydzeniem i wyciera policzek, on wraca na swoje miejsce.


1ST GIRL
PIERWSZA DZIEWCZYNKA
(Making noises)
(Przebąkując coś pod nosem)
Ugh, he kissed me, he kissed me.
Fuj, on mnie pocałował, on mnie pocałował.

TEACHER
NAUCZYCIELKA
(Off screen) (Poza ekranem)
That's the second time this month! Step
up here!
To już drugi raz w tym miesiącu! Podejdź tu !

As the teacher, really glaring now, speaks, Alvy rises from his seat and moves
over to her. Angry, she points with her band while the students turn their
heads to watch what will happen next.
Kiedy nauczycielka mówi, patrząc gniewnie na niego, Alvy wstaje z ławki
i podchodzi do niej. Zdenerwowana, wskazuję na niego linijką, wszyscy wykręcają się
by zobaczyć, co się stanie.

ALVY
What'd I do?
Co ja takiego zrobiłem?

TEACHER
NAUCZYCIELKA
Step up here!
Wystąp!


ALVY
What'd I do?
Co ja zrobiłem?

TEACHER
NAUCZYCIELKA
You should be ashamed of yourself.
Powinieneś się wstydzić.

The students, their heads still turned, look back at Alvy, now an adult,
sitting in the last seat of the second row.
Uczniowie nadal odwróceni w stronę nauczycielki, odwracają się, patrząc na Alvy'eo tym razem już dorosłego, który siedzi w ostatniej ławce drugiego rzędu.

ALVY (AS ADULT)
ALVY (DOROSŁY)
(First off screen, then onscreen as
camera moves over to the back of the
classroom)
(Najpierw zza ekranu, potem już na ekranie,
w miarę jak kamera przesuwa się na tył klasy)

Why, I was just expressing a healthy sexual
curiosity.
Dlaczego, wyraziłem po prostu zdrową ciekawość seksualną.

TEACHER
NAUCZYCIELKA
(The younger, Alvy standing next to her)
Alvy, jako uczeń, stojąc tuż obok niej)
Six-year-old boys don't have girls on
their minds.
Sześcioletni chłopcy nie myślą o dziewczynach.

ALVY (AS ADULT)
ALVY (DOROSŁY)
(Still sitting in the back of
the classroom)
(Siedząc nadal z tyłu klasy)
I did.
Ja myślałem.

The girl the young Alvy kissed turns to the older Alvy, she gestures and
speaks.
Dziewczynka pocałowana przez Alvy'ego, gestykulując odwraca się do dorosłego Alvey'ego
i mówi.


1ST GIRL
PIERWSZA DZIEWCZYNKA
For God's sakes, Alvy, even Freud speaks
of a latency period.
Na litość boską, Alvy, nawet Freud uznaje
okres utajenia.

ALVY (AS ADULT)
ALVY (DOROSŁY)
(Gesturing)
(Gestykulując)
Well, I never had a latency period. I
can't help it.
Cóż, ja nigdy nie przechodziłem okresu utajenia.
Nic na to nie poradzę.

TEACHER
NAUCZYCIELKA
(With young Alvy still at her side)
(Młody Alvy stoi nadal obok niej)
Why couldn't you have been more like Donald?
Dlaczego nie mogłeś być bardziej podobny do Donalda?
(The camera pans over to Donald,
sitting up tall in his seat, then
back to the teacher)
(Kamera przesuwa się na Donalda,
siedzącego dumnie w ławce,
potem znów na nauczycielkę)
Now, there was a model boy!
Tak, to był przykładny chłopiec!

ALVY (AS CHILD)
ALVY (JAKO DZIECKO)
(Still standing next to the teacher)
(Stojąc nadal obok nauczycielki)
Tell the folks where you are today, Donald.
Powiedz nam wszystkim Donald czym się dzisiaj zajmujesz.

DONALD
I run a profitable dress company.
Prowadzę rentowną firmę z ubraniami.

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
Right. Sometimes I wonder where my
classmates are today.
To fakt. Czasami zastanawiam się co robią
moi koledzy z klasy

The camera shows the full classroom, the students sitting behind their desks,
the teacher standing in the front of the room. One at a time, the young
students rise u from their desks and speak.
Kamera przesuwa się na całą klasę, uczniowie siedzą w ławkach, nauczycielka
stoi na początku sali. Uczniowie kolejno wstają z miejsc i mówią.

1ST BOY
PIERWSZY CHŁOPIEC
I'm president of the Pinkus Plumbing Company.
Jestem prezesem Firmy Wodnokanalizacyjnej Pinkus.

2ND BOY
DRUGI CHŁOPIEC
I sell tallises.
Sprzedaję tkaniny.

3RD BOY
TRZECI CHŁOPIEC
I used to be a heroin addict. Now I'm a
methadone addict.
Byłem uzależniony od heroiny. Teraz jestem
uzależniony od metadonu.

2ND GIRL
DRUGA DZIEWCZYNKA
I'm into leather.
Lubię skórę.

INT. ROOM
W STUDIO

Close-up of a TV screen showing Alvy as an adult on a talk show. He sits next
to the show, host, Dick Cavett, a Navy man sits on his right. Static is heard
throughout the dialogue.
Zbliżenie na ekran telewizora, a na nim dorosły Alvy biorący udział w talk show. Siedzi tuż obok prowadzącego Dick Cavett, a członek marynarki wojennej siedzi na prawo od niego. Przez cały czas słychać jakieś zakłócenia.

ALVY
I lost track of most of my old schoolmates,
but I wound up a comedian. They did not take
me in the Army. I was, uh ... Interestingly
enough, I was-I was four-P.
Straciłem kontakt z moimi kolegami z klasy,
ale skończyłem jako artysta komediowy. Nie wzięli
mnie do armii. Dostałem, uhm....to dość interesujące
dostałem – dostałem cztery N.

Sounds of TV audience laughter and applause are heard.
Słychać śmiech i aplauz widowni zgromadzonej w studio.

DICK CAVETT
Four-P?
Cztery-N?

ALVY
Yes. In-in-in-in the event of war, I'm a
hostage.
Tak. Na-na-na-na wypadek wojny, jestem
zakładnikiem.

suzi quatro
06-12-2008, 09:34
Kilka uwag ode mnie: zastanawia mnie np. czy wszystkie: „uh, h'h” trzeba było tłumaczyć. W sumie zadanie nie było sprecyzowane, nie wiedzieliśmy czy tłumaczenie mamy traktować jako napisy do filmów czy jako tłumaczenie scenariusza. Druga sprawa to czy jeśli na tablicy (w filmie) mamy napisane „Transportation Administration” to czy musimy to tłumaczyć?

Tom z Sopotu
06-12-2008, 12:02
Kilka uwag ode mnie: zastanawia mnie np. czy wszystkie: „uh, h'h” trzeba było tłumaczyć. W sumie zadanie nie było sprecyzowane, nie wiedzieliśmy czy tłumaczenie mamy traktować jako napisy do filmów czy jako tłumaczenie scenariusza. Druga sprawa to czy jeśli na tablicy (w filmie) mamy napisane „Transportation Administration” to czy musimy to tłumaczyć?

Moim zdaniem tłumaczycie scenariusz, nie przygotowujecie napisów. To jest ten etap tłumaczenia, z którego będzie dopiero korzystała osoba tworząca napisy. I tłumaczyłbym wszystko, na wszelki wypadek. Lepiej mieć coś przetłumaczone i ewentualnie tego nie wykorzystać niż pozostawić coś nieprzetłumaczone i narazić się na pretensje, że ktoś czegoś nie zrozumiał. Bo a nuż to coś też ma jakieś znaczenie.

Klempicz
06-12-2008, 12:26
Moim zdaniem tłumaczycie scenariusz, nie przygotowujecie napisów. To jest ten etap tłumaczenia, z którego będzie dopiero korzystała osoba tworząca napisy. I tłumaczyłbym wszystko, na wszelki wypadek. Lepiej mieć coś przetłumaczone i ewentualnie tego nie wykorzystać niż pozostawić coś nieprzetłumaczone i narazić się na pretensje, że ktoś czegoś nie zrozumiał. Bo a nuż to coś też ma jakieś znaczenie.

Zresztą informacja była jasna - tłumaczymy wszystko, łącznie z didaskaliami.

Pozdrawiam!

dorota
06-13-2008, 14:25
Witam :) Fajne tłumaczenie, dobrze się czyta. Mam jednak kilka uwag, malutkich. Ivan stoi za jego ławką.
nie powinno być "stoi za swoją ławką"?
Pomyłka w dacie!! In nineteen forty-two I had already dis-
Już w tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym, miałem dys-

W miarę jak Alvy mówi, kamera przesuwa się, pokazując go jak wstaje z miejsca i całuje koleżankę z klasy. Ona wstaje z krzesła z obrzydzeniem i wyciera policzek, on wraca na swoje miejsce.


nie podoba mi się tutaj tłumaczenie "w miarę jak..." może lepiej by pasowało coś w stylu "podczas gdy..."?
Pozdrawiam

KamilaKinach
10-26-2017, 21:07
Dobrze się czyta ale mam parę uwag :)

starodawnej sali lekcyjnej lepiej użyć staromodnej

, as Alvy moves back to
his seat.

as -> podczas gdy, kiedy